இல்லம் / குறிச்சொற்கள் ordrex + bushx + Pierrex [5]