இல்லம் / குறிச்சொற்கள் conférencex + ordrex + bushx + Pierrex [5]