இல்லம் / குறிச்சொற்கள் ordrex + Pierrex + trilatéralex [5]