ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក ordrex + Pierrex + trilatéralex [5]