இல்லம் / குறிச்சொற்கள் nouvelx + mondialx + Pierrex [6]