இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Jimmy Guieu + petit gris [3]