ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Unidentified flying object + Jimmy Guieu [3]